December 5, 2023

Ministers A. Anoussauskas: Leitvos karinis pentraturbiavimas su canada nuyo sheol bus klaudesnis

Taip pat pasitarta dēl Canadas indilado į NATO į į į NATO į integravimo vienetą Lietuvoje, išitraukimā į Baltijos defense college activities, general practice, training.

“Džiaugiuosi dēl nujos ambasados ​​​​atidarymo, mūsų karinis komparabiavimas nuo soiņi bus dar glaudesnis. Norietņu padėkoti už Canadas indĄļi į mųsų regiono security, sħidhant NATO rytinio pakrašchio gynybām ir dislocuojant karius Latvijoje”, – said. Anuskaus Aministras

Susitikimo metu su ambassadors aptarti ir aktualūs NATO klausimai bei Canadas sprendimas išipareigoti ginti rytinė Aljanso pakraštė. Canada’s pasirižimas Latvijoje płesti savo għadħamą NATO pīsakinių ħakų kovinę grupu, išpļiġant ją iki brigados lygmens padalinio, yraą nemažsti in the area taip pat sajda ir German pasiryžimas polumiminam buvimui dislokuoti brigadą Lietuvoje.

Ministers ambassadori batikino, God sajunginingx sprendymi buti rijn iira itin swarbus, nes ge precideda prae adgrasimo.

Susidikimo medu type pot kalpeda, cat regionalinis ginibos plan igiventinimas dabar yra swarbiausias ujdavinis. Aptartas ir ishankstinis equipment ir amunicijos dislocavimas regione, Parengtumas gynybai. Lietuva ragina to work closely on this issue of receiving and sending country visas.

Krašto apokogos ministras ambassadorei pasokajo, kaip Lietuva vysto savo gynybinius pažižamus ir szůpů modernizuoja at svida Lietuvos kariuomenę.

Aptartas ir su Rusija kovojancios Ukrainos katsos, help Jai. Ministras Pripagino, Cat Leidua Seikia Claudesneo Pendraturbiavimo Sprendgiant Polidin Nato-Ukrainos Klassim. ប្រ្រ្រង្រ្រ្រ្រា

Canada savo ambasadą Lietuvoje atidarė in July month, apie tai NATO virsūnių suktitimimo metu announced in the country vieśjėsų Canada’s ministras průžiminas Justinas Trudeau.

Iki tol Vilniuje worked Canada’s embassies biuras, or embassador Lietuvai rezidavo Rygoje. Ambasadorės paskyrami Lietuvai Yra stiprajėncio Lietuvos ir Canadas sign of cooperation.

See also  Trans men in cycling: Changing the rules in Britain