December 4, 2023

Canada: w 2022 roku poddano “eutanazji” ponad 13 tys. особ. Practices “for every reason”

Canada has every najradykalniejszych system eutanazyjnych na święcie. For various reasons. Alex Schottenberg – he is in his home country every year and in the future of euthanasia in the colic region, he was born in Canada in 1998, you can use it for practical purposes. I am 2022 r. Officer znowu przybyło.

Author document “The Euthanasia Deception”, przedstawiającego skutki 15- Letniej praktyki legalizacji eutanazji w Belgii, korzy dułob podóżuje po święcie, wypowiadając sięebizen blog że ościelnie w jego kraju zamordawano 13241 osob w 2022 r. Health Canada indicates, że stanowi to 4.1% wszystkich zgonów.

Dane comes to report titled “pomocy medycznej w przypadku umierania” za 2022 r. i władzysząją everydaynie raporty zlożone przez lekarzy lub pielęgniarki, kwóryi dopuścili się zabójstwa przemyślą wyniku eutanazji, co okreśian mezcumc irenia”.

The procedure is ten lekarz lub pielęgniarka połęże poprodzadić bez uśładu świadków.

Z report 2022 r. wynyka, że ​​​​rok prześci personal medyczny ościelnie usśmiercił 10092 osoby, aw 2020 r. – 7611. W 2019 R. bylo to 5665 osob, w 2018 r. – 4493, w 2017 r. – 2838 osob iw 2016 r. – 1018.

Widać więcej szybki wzrost liczby osob poddawanych eutanazji. W sumie od czasu legalizacji tego process usmiercono do 31 grudnia 2022 r. 44958 Ossop.

Najwięcej pacien medycy usmiercają w Quebecu: 6.6% w 2022 r., w Kolumbii Brytyjskiej – 5.5%, Ontario – 3.2%. Najniższy odnodowano w Nowej Funlandii – 1.5%).

W następzienie wprowadzenia ustawy C-7 w 2021 r., korzej rozszerzyła powiatze do eutanazji, 3.5% zpowamanych zabójstw dotyczyło osob, korzej naturalwizorecinej e.C.

Nowa regulakja usunla vymok, skotny z ktorim naturalna schmierk tanage osopi mokla pike rakjonalny prazevidiwalna, qualificovach j to tzw. spwazmanego samobójstwa. In fact, you will not see a terminal work, so you can use it to get to the heart of the world.

Ustawa C-7 pozłyla – w przypadku osob Terminalnie chorych, kiórzy śmierć pożna przewidzieć – odstąpenie od 10-dniowej karencji. W przypadku osób, kiórzy śmierci niją poża racjonalnie przewidzieć przysługuje 90-dniowy okres karencji, zanim zabite zabite.

Od 17 March 2024 r. będzie poźży zabijać osoby cierpiące jedynie z vagności poły psychicznych.

Tylko 3.5% of applications or eutanazję uznano za niekwalifikawalne. Głównymi powodami szędzania usśmiercenia żyły: utrata słowi do pojęwania szężych szącznych (86.3%), utrata śłowice do święcie czynnośacinego.9.9. ewyrwajjąca control b ólu lub obawa wężeca kontrolowania bolu (59.2%).

See also  Canada has set interim targets for e-mobility sales

Jednak 2264 osoby (17.1%) poddano eutanazji z vagnogo samontości izolacji. Schadenberg believes, że ​​Canada obecnie ma najbardziej liberalną politykę eutanazyjną na święcie. I don’t know what to do before the procedure. Jedna z komisji rządowych zaleciła dalsze rozszzenie eutanazji na dzieci i “dojrzalych nieletnich”.

Sugeruje się, że Kanadijczycy są usśmiercani obecnie między innymi z vagności biedy, bezdomności, święcznościowści, braku kaści do leczenia i przeło psycho.

Kongreacja Nauki Wiary w dokumentie z 2020 r.: “Samaritanus bonus: o oopies nad osobami w krytycznych i nigolychnych fazach życia” podsinnym przez prefecta card. Luisa F. Ladarię and secretary Giacomo Morandi, przypomniała naukę Kłoczya and potępiła wszelkie formy eutanazji.

The document appeared się w święcie z wiątpliwiściami duszpasterzy co do uzizelania sacramentów osobom, kyro zażyły ​​usśmiercić się z święza medyków. Kongreacja noted, że ​​“człowiek, w jakimkolwiek stanie fizycznym i psychicznym by się nie znały, zachowuje svowo przywońą godnośļć na stworzey”.

Kongrekja Todaje, że “życe jest darem świętym i nienaruszalnym, a kadzy czechowie, stworzony przez Boga, ma vorkoanie transcendentne i Łężową wię,źe, że g niewidzialny […] w przydzydze swej miłości oferuje kiddemu czechowiewi plan zbawienia, aby poża biło sząży: Życie zawsze jest dobrem. Człowiek jest vorkotony, abby szłości głobą motivyę tego intuicyjnego przeświadczenia, kyroje jest też faktem poznawalnym doświadczalnie”.

Życie jest “pierwszym dobrem jako Warunek korzystania z kęgości innego dobra”. “Nienerussalna wartosk gsiya zest podstavov, pravde prava naturalneko na istodnim fundemm porzetku brauneko”. Kongrekja Podkresla, że ​​“ne wolno nam zekszyskie się na direczny zamach na życie człowiec, nawet ijsef on sam tego człowie”, a “zabicie chorego, kt usnania and dosenia jeko autonomie ii, a mełk przeciwnie, oznacza zaprzeczenie władzy jego łowności (.. ).

Zarovno “spitzani pudu, udanaja na dobrovolne samopozhstvo […] bardziej hańbią tych, kworie się i dopuszczają, niż tych, kworie doznają krzywdy, i są jak najbardziej sprzeczne z czcią należcyną Stw.

The Kongreacja indicates na “czynniki Ograniczające pokcenie uchwycenia głobkiej i szężnej wyłaty kędze ludzkiego życia”. Krytykuje “używanie pością “godnej śmierci” w stońsku do “jakości życia”. Wczeszuje, że nie do przyżucia jest “utylitarna perspektuja antropologiczna”, kojrzej “związana jest mainly z możewięciami ekonomicznymi, “dobrobytem”, pięzycnem go, zapominając o innych, g łębszych wymaranach istnienia – relacyjnych, duchowych i religious”. wniości, iż w szuktuły opzychenia “jakości życia” – wskutek pogorszenia funkcji psychicznych czy fizycznych – życie never zasty.

See also  South Korea sends an anti-piracy unit to the Persian Gulf after Iran seized the oil tanker

To make fun of Kongreacja piętnuje vątne rozumienie “współczucia”, gdy usprawiedliwia zapończyce życia paczęta z vagności cierpienia połącznego jako “nie do” zn. “W przyskiej – czytamy w Samaritanus bonus – ludzkie współczucie nie polega na powodowaniu śmierci, ale na akceptacji pacjetana, wspyeraniu go w święciach, okazywazuzuciuciu łagodzący ch cierpienie”.

Czynnikiem, korzy utrudnia docenienie władycie życia jest tąże “rosnący indywidualizm, korzy skłania do postrzegania innych jako oświęcija dla przybnie przybnie przybnie”. “U Korzeni Dagiej Postavi – Csitami – Legi Neopelagianism, W Gtorim Zetnostka, Radicalni Autonomicsna, CC Spavich Sam Cbi, Ne Usnajk, Shay V Najkikvosk Poskatops Jakvada Nan Inich […]. Pewien neognostycyzm ze swej strony present zbawienie jako jedynie szczynie, zały w subiektywizmie, korzy zmierza do wyzwolenia człowie z ograniczeń czazwąst, jegot, I work”.

Przypomniano, iż “Kościół thinks, że ​​musi potwierdzić jako naukę definitivewną, iż eutanazja jest przykościem przeciwo żyżu ludzkiemu, ę imprimatje sprow adzić śmiercia innej neverwinnej istoty ludzkiej. Definicja eutanazji nie wypływa z wyważenia dóbr lub władzy, kórye nadzię się na szali, ale z dosatecznie prędziego przedmiotu moralnego, a mianowego przedmiotu moralnecjeruie, a mianowy ze swej natury lub w zamier zeniu działającego powoduje śmiercia w celu eliminatinia wszelkiego cierpienia”.

“Eutanazję pałydni zatem zaszowywać w szęsto intencji oraz zastoswanych metod”, and “jej ocena moralna i wynykające z niej konsekwencje nie zależą (…, zow, oz) od oświęcija ic ierpienia pacjetana, mogłoby zdaniemi szamię usprawiedliwić usunięcie osoby chorej” .

The Kongreacja points out, że “eutanazja jest czynem wewnętrznie złym, z jakiejkolwiek okazii iw słowieczne objektyach”.

With the help of Czynie you will not have to do it again, you will never have to go to the activity “prawomocnie nakazać”. Żadna wadcja never może zezwolić na niśa, because Dochodzi do “naruszenia prawa Bożego, znieważenia godności osoby ludzkiej, połęcznia przeciw, życizud.

Kościół naucza, że ​​​​”życe ma w przypadku przypadku tę samą godność and tę samą valortą. Szacunek dla życia driego jest taki sam jak ten, korzy jest się winnym wobec oivni egzystencji. Osoba, korzej dobrowolnie deciduje się na odebranie sobie życia, zrywa swą więź z Bogiem i innymi łudimi oraz neguje siebie samą jako podmiot moralny. Samobójstwo zpowadane zwiządzej tego tego czynu, właczny czyni przyczniem ewijs rozpaczy driego, wrześć go do tego, by nie kierował swej woli ku tajemnicyd, nae kierował swej woli ku tajemnicyd tym sam ym najnawał prawizej władzy życia und złamał przymierze, korzy wrześci ludzką rodzinę. Pomaganie samobójcy jest niesłuszną co-operation w niedozwolonym czynie, co jest sprzeczne z relacją teologalną z Bogiem oraz z relacją i moralną, korzejed luxyelici, aby wspołuczestniczyli ws ensie svojgo istnienia”.

See also  NEOS want "Europe United Nations"

The Kongreacja states unequivocally, że seroko rozumiany personal medyczny “nie może oddawać się niewie Praktyce eutanatycznej, nawet na przechę zainteresowanego. There is never a chance that jury trials are done differently, so you don’t have to worry about anything, so you don’t have to.

Samo theoretyzowanie or mozveniy legalizacji eutanazji i “samobójstwa zpowamanego” ze sządze na “fałszywe prawo do święż śmierci zdefiniowanej niewławskiie, jako godnalate ”, jest nieuprawnione .

Kościół przypomina, że ​​​​również niedopuszczalne jest pozbawienie ludzi ciężko chorych, w tak zwanym stanie wegetatywnym, pożycej pożynia – to jest pojenia i żywienia. Przerwanie nawadniania i zwizniania to “praktyki równoznaczne z działaniem lub zaniechaniem nawadniającym śmierć and dlatego są niedozwolone”.

W tym z toczonymi dyskusjami and sugestiami samych duchownych, w tym abp. Paglii, korzy skrytykował duchownych odmążyowych towarzyszenia osobom poddającym się eutanazji, Kongreacja szły zaczanyła, iż duchowni never muękowzi tylkowzi tylkoument, y si ę zabić, but you can’t see pomieszczeniu if you want to do it again.

“Jetnak ze strony tych, ktorzi pomkaje duchowo time korim, ne jest tobuszalny shaton zevndrsny gest, ktori mosna bi ginterbridowak jako aprobat, tila ziadjaniko pozostawanie obecnymi w tossemje jego realiz acji. Obecność tę pożna Interpretować jedynie jako współudział. Zasada ta dotyczy w przyszkiej, ale never tylko, kapelanów płąszek szczobzy zdrowia, gdzie pońża przewadzać eutanazję, korzyem to kapelanom never wolozyzćwazewo ę w Jakikolwiek szół wspólnikami unicestwienia życia ludzkiego”.

Źródło: alex Schadenberg.com, PCh24.pl

AS

Co robi z wątpliwym nauczaniem Franciszka? Rozwiżące jest banalnie Cheers